חזון

חזון
עמותת החינוך תעשיידע, מיסודה של התאחדות התעשיינים, לקחה על עצמה מתוך אחריות לאומית לפעול ולהשתתף בפיתוח ההון האנושי במדינה, באמצעות קירוב הדור הצעיר לתחומי התעשייה השונים, ככלי להתפתחות ולהצלחה במישור האישי, הבית ספרי והלאומי.
התעשיידע, עמותת החינוך של התאחדות התעשיינים, תוביל הקניית ערכים וידע מדעי טכנולוגי בתחומי התעשייה בקרב מערכת החינוך, החברה והקהילה במדינת ישראל.